Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

1) Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.

2) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklinde elektronik ortamda yayınlanan dergimizin makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-1 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-1 Ekim arası olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.
3) Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.
4) Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.
5) Yazar(lar)ın telif hakları ve yayın hakları saklıdır.
6) Araştırma makalesi türünde akademisyenler ve diğer araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. 
7) Aynı yazarın aynı yayın döneminde sadece bir makalesi işleme alınabilmekte ve hakemlerden geçerse yayımlanabilmektedir.
8) Çalışmalar derginin yazım kurallarına uyularak hazırlanmalıdır.
9) Makaleler dergi web sitesine “Makale Gönder” sekmesinden elektronik olarak gönderilmelidir.
10) Makale, Microsoft Word'de Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi, Makale Şablonu kullanılarak Palatino Linotype yazı tipinde metin 11 dipnotlar 9 punto ile yazılmalıdır.
11) İSNAD Atıf Sistemi kullanılmayan makaleler tashih için yazara iade edilir.
12) 10.000 kelime sınırını aşan makaleler kelime sayısının düşürülmesi için yazara iade edilir.
13) Gönderilen makaleler, 450-500 kelimelik Türkçe özet, İngilizce özet ve en az 5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelime içermelidir.
14) Derginin tüm giderleri Yayıncı tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.
15) Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
16) Bu dergi, incelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını kontrol eder. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.
17) Çift Kör Hakemlik: İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar.
18) Yayın Kararı: Hakemler gerekli görürse yazar tarafından değişiklik yapılır. Yayın Kurulu, yazar tarafından düzeltilen metnin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir.
19) Ön inceleme ve hakem süreci ortalama Ortalama 70 Gün / 10 Hafta sürmektedir.
20) Kalıcı Makale Tanımlayıcısı: Yayınlanan tüm makalelere, kalıcı makale tanımlayıcısı olarak DOI atanır.
21) Tüm belge ve dosyalar Word belgesi (.doc veya .docx) olarak sunulmalıdır.
24) Makale sonunda, kaynakçadan önce, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına aşağıdaki tabloya uygun olarak belirtilmelidir.
25) Etik Kurul onayı gerektiren makaleler için Etik Kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve numarası) makalenin ilk sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir. Etik Kurul onayı gerektiren araştırmalar için lütfen Derginin Etik İlkeleri ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.

Kullandığımız atıf sistemine daha detaylı incelemek için bkz.
İSNAD Dipnotlu: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/isnad-dipnotlu/ 
İSNAD Metiniçi: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/isnad-metinici/ 
İSNAD Kısaltmalar: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/24-kisaltmalar-dizini-turkce-ingilizce-arapca
İSNAD Öz ve Özet Yazımı: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/4-oz-ve-ozet-yazimi/ 
İSNAD Atıf ve Alıntı Yapmak: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/20-atif-ve-alinti-yapmak/ 
İSNAD Akademik Yazım: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/ 

SAYFA DÜZENİ DETAY
Makale Metni
Metin yazı karakteri: Palatino Linotype
Yazı puntosu: 11
Satır aralığı: 1,5
Paragraf ilk satır: 1,25 cm
Kaynakça: Tek satır aralığı (Kaynakça bölümü yeni sayfadan başlamalıdır)
Kaynakça ikinci satır: Asılı 1,25 cm.

Dipnot Metni
Dipnot yazı karakteri: Palatino Linotype
Dipnot puntosu: 9
Dipnot satır aralığı: Tek

Sayfa Yapısı
Sayfa kenar boşlukları: 2,5 cm (Her yönden)


Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:

1. Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.
2. Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.
3. Makalenin editoryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
4. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).
5. Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).

İntihal Taraması/ Plagiarism Detection
Bu makale intihal taramasından geçirildi.
This paper was checked for plagiarism.

Yayın Etiği/ Publication Ethics
Sefine Akademik Araştırmalar Dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne uymaktadır. Ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan uluslararası etik yayıncılık ilkelerini benimsemiştir. Dergimiz Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri'nde açıklanan yönergelere de tabidir.

Etik Beyan/ Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Finansman/ Grant Support
The author(s) declared that this study has received no financial support.
Yazar(lar) bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması/ Conflict of Interest

Yazar(lar) çıkar çatışması bildirmemiştir.
The authors have no conflict of interest to declare.

Yazarların Katkıları/Authors Contributions
Veri Toplanması: Yazar-1 (%50), Yazar-2 (%50)
Veri Analizi: Yazar-1 (%60), Yazar-2 (%40)
Makale Gönderimi ve Revizyonu: Yazar-1 (%90), Yazar-2 (%10)
Çalışmanın Tasarlanması: Yazar-1 (%55), Yazar-2 (%45)
Conceiving the Study: Author-1 (%55), Author-2 (%45)
Data Collection: Author-1 (%50), Author-2 (%50)
Data Analysis: Author-1 (%60), Author-2 (%40)
Submission and Revision: Author-1 (%90), Author-2 (%10)

Etik Komite Onayı/ Ethical Approval
.... Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığının ... tarihli ... sayılı kararıyla gerekli etik izinler alınmıştır. Ayrıca, çalışmada Helsinki Bildirgesi’ndeki araştırma ilkelerine bağlı kalınmıştır.
An application for ethical approval was made to .... University Ethics Committee and the necessary ethical permissions were obtained with the decision numbered .... dated ...2022. In addition, the study adhered to the research principles of the Declaration of Helsinki.

Açık Erişim Lisansı/ Open Access License
This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).
Bu makale, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.